LEVERINGSVOORWAARDEN


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Odette, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze autorijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de autorijschool en de leerlingen.

 

Verplichtingen van de autorijschool

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Er wordt uitsluitend lesgeven door een rijinstructrice met een geldig instructiebewijs.
 • Het lesvoertuig is verzekerd incl. inzittende verzekering.
 • De autorijschool staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdienst.
 • De autorijschool bepaald in overleg met de leerling het moment van de aanvraag voor het praktijkexamen.
 • Een lesuur duurt 90 minuten. 
 • De autorijschool garandeert naleving van de privacywetgeving wat betreft uw persoonsgegevens.
 • Plaatsing van foto's op facebook en de website is altijd met toestemming van de leerling.
 • Slaagt de leerling eerder dan het gekochte lespakket worden de overige lessen vergoed.
 • Alle voorzorgsmaatregelen betreffende COVID-19 worden in acht genomen.
 • De leerling legt het examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling examen moet doen met een vervangende lesauto.
 • De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen. (uitzondering kleine sanitaire stop)
 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

Verplichtingen van de leerling

 • Bij afzeggen van een al ingeplande rijles wordt deze volledig doorberekend.
 • Een afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname  waarbij je weet dat je opgenomen wordt maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.
 • In de auto wordt door de leerling geen gebruik gemaakt van een mobiel, anders dan bij het maken van een lesafspraak.
 • Bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking door de leerling bij een lespakket worden er geen les en examengelden terug betaald.
 • Alle kosten dienen betaald te zijn voordat het examen plaatsvind, is dit niet het geval wordt er geen examen gedaan en zijn de gemaakte examenkosten alsnog voor de leerling.
 • De leerling verklaart dat hem/haar de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.
 • Na inschrijving bij de Autorijschool wordt van jou verwacht dat je regelmatig lessen volgt, indien wij niets meer van jou vernemen dan word je na 2 maanden uitgeschreven en vervallen alle rechten op lessen, betaalde lesgelden en examens.
 • De leerling regelt de machtiging voor de autorijschool om toetsen en examens in te mogen kopen. Dit kan op de site van het CBR, het nummer van de autorijschool is 4491 W8
 • De leerling verklaart minimaal 16,5 jaar zijn als begonnen wordt met de autorijlessen en tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de autorijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
 • De gezondheidsverklaring die bij het CBR wordt ingevuld en niet naar waarheid wordt ingevuld is op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag. Bij schade ontstaan als gevolg van de genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 • Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De autorijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.
 • Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse lestarief. 
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of praktijkexamen gereserveerd of afgenomen worden. De autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Vrijwaring

 • Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 • De autorijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De autorijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs, of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de autorijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.